Skip to content

Right to refusal

Brightfish reserves the right to refuse certain content in the advertisements it distributes. This could be the case for content that is not in line with the Belgian Pledge, the JEP rules, or the Brightfish Terms & Conditions.

Human representation

 1. Elke reclameboodschap moet ontworpen worden met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en mag niet van aard zijn het vertrouwen van het publiek in de reclame te ondermijnen
 2. Reclame mag geen beweringen of visuele voorstellingen bevatten die niet stroken met de geldende fatsoensnormen
 3. Reclame mag geen enkele vorm van discriminatie tolereren op grond van o.a. ras, nationaliteit, godsdienst, geslacht of leeftijd, en mag op geen enkele wijze de menselijke waardigheid aantasten
 4. De reclamemakers (...) dienen te vermijden dat ze zouden bijdragen tot het bestendigen van sociale vooroordelen of van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of tegen de gangbare gedachtengang binnen de bevolking
 5. Reclame mag niet aanzetten tot geweld, noch doen uitschijnen onwettig of laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen

as specified in JEP: Voorstelling van de persoon

Humor

Humor mag daarom niet leiden tot

 • misleiding inzake meetbare en verifieerbare feitelijke gegevens
 • het kleineren of discrediteren van
  • een product of een dienst
  • een persoon of een groep personen
  • een instelling of organisatie
  • morele, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen
 • het gebruik van pejoratieve zinspelingen of vermeldingen gebaseerd op geslacht, leeftijd, ras, natie, economisch of sociaal statuut van personen
 • het aanzetten tot laakbaar gedrag op het gebied van veiligheid, gezondheid of sociale verantwoordelijkheid.

as specified in JEP: Humor in Reclame

Alcohol

 • (...)
 • Reclame mag geen verband leggen tussen de consumptie van alcoholhoudende dranken en het besturen van een voertuig, behalve als de boodschap als doel heeft om te waarschuwen tegen het besturen van een voertuig na de consumptie van alcoholhoudende dranken.
 • Reclame mag geen verband leggen tussen de consumptie van alcoholhoudende dranken en goede prestaties op het werk, behalve als de boodschap als doel heeft om te waarschuwen tegen de risico’s verbonden aan de consumptie van alcoholhoudende dranken op de werkplaats.

as specified in JEP: Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken

Charity

 • De boodschappen mogen geen enkele onjuistheid, dubbelzinnigheid, overdrijving enz. bevatten die het publiek zouden kunnen bedriegen met betrekking tot het reële doel van de vereniging, haar organisatie, modaliteiten en resultaten van de actie of over de aanwending van de fondsen, producten of diensten waarom verzocht wordt.
 • Elke boodschap die, op de een of andere wijze, gebruik maakt van de resultaten van studies of statistieken, moet volgende mededelingen bevatten: de informatiebronnen; de data waarop de studie werd gerealiseerd.

as specified in JEP: Ethische code van instellingen, verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking

Environmental claims

 • De reclame moet derwijze worden opgevat dat ze niet onrechtmatig inspeelt op de bekommernissen voor het milieu van de maatschappij in haar geheel noch een mogelijk gebrek aan kennis in deze materie uitbuit.
 • Reclame mag niet aansporen tot gedragingen of acties die strijdig zijn met de bescherming van het milieu, met name op grond van de wet of van zelfdisciplinaire gedragcodes, noch de indruk wekken deze gedragingen of acties goed te keuren of aan te moedigen.
 • (...)

as specified in JEP: Milieureclamecode